Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA       ::  HAKKIMDA      ::  YÖNETİM      ::  DOSYALAR      ::  ÜYE  GİRİŞİ      ::  FORUM      ::  ILETISIM  ::
WEBMASTER
Ben Kimim
MODÜLLER
*Atatürk'ün Hayatı

*E-Devlet

*Gazeteler

*Sevgili Peygamberimiz

*Rüya Tabirleri

*Burçlar

*Tarihte Bugün

*Flaş Oyunlar

*Hosting

*Sudoku

ÇEŞİTLݝ LİNKLER
* Çeşitli Linkler

* Telefon Rehberi

* Hava Durumu

* Trafik Yol Haritası

* Emeklilik Sorgulama

DÖKÜMANLAR
* Kanunlar

* Yönetmelikler

* Tebligler Dergileri

*Resmi Gazete

Site İçi Mesajlaşma

Üye değilsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmek için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
SiiRLER
Şu an bu bloğun içeriği yok.
Eğitim Bakanlığı
...

Titrek Tav?an

Ormanda her gün kurulmakta olan tav?anlar pazar?, havan?n kararmas?yla birlikte, da??l?yordu. Sergisini toplayan tav?an pazar yerini terk edip gidiyordu. Vakit geç olup da pazar yerinde tav?an kalmay?nca bir tav?an pazara gelirdi. S?rt?nda bo? çuval?yla ve bu bo? çuval tezgah altlar?nda kalm??, k?y?ya kö?eye at?lm??, sat?lmam?? havuçlarla ve baz? yiyeceklerle dolacakt?. Daima gölgelerden, acaba bir gören olur mu korkusuyla, yorgun ve titrek ad?mlarla. ??te bu tav?an yoksul, yetim, garip bir tav?and?. Ad? Titrek Tav?an d?. O, böylesine bir dü?künlük içinde olman?n ç?kar yol olmad???n? biliyordu. Fakat çaresizdi. Bir yuvas? vard?, bu yuvada iki de oda. Bu odalardan birinde çok sevdi?i Pembe Tav?an ve iki yavrusuyla birlikte kal?yordu. Di?er odada ise havuç yeti?tiriyordu. Art?k ne kadar havuç yeti?tirebilir bunu tahmin etmek zor olmasa gerek.Havuçlar olgunla??nca Titrek Tav?an bunlar? satacak ve ailesinin ihtiyaçlar?n? kar??lamaya çal??acakt?. Bir gün Titrek Tav?an, orman?n kar??s?ndaki tepeye do?ru yürüyü?e ç?km??t?.Tepenin gerisinde deniz görünüyordu. Sahil yak?ndayd?. Birden kumlar?n üzerinde bir mart? dikkatini çekti. Bu mart?, kanad? k?r?k, yaral? bir mart?yd?. Uçam?yordu. Oldukça zor durumdayd?. âÇünkü çevresi sekiz tane yengeç taraf?ndan ku?at?lm??t?. Kanad? k?r?k, yaral? mart?, yengeçlerle amans?z bir ölüm kal?m sava??na girmi?ti. Kurtulmak için ileri at?ld?kça önü bir yengeç taraf?ndan kesiliyor ve yengeç korkunç k?skac?yla mart?y? yakalamak istiyor, fakat mart?, canh?ra? feryatlarla kar?? koyuyor, gitgide tükenmekte olan gücüyle hayat?n? savunuyordu. Titrek Tav?an, bu durumu görmezden gelemezdi. Tüm cesaretini toplay?p mart?n?n yard?m?na ko?tu.Yengeçler daha ne oldu?unun fark?na varamadan, mart?y? kuca??na ald??? gibi, bir keklik gibi sekerek, onlar?n aralar?ndan s?yr?ld?. H?zla ko?arak olay? ilk gördü?ü tepeye ç?kan Titrek Tav?an, kuca??ndaki mart?n?n bay?lm?? oldu?unu fark edince, onun iyi bir bak?c?ya ihtiyac? oldu?unu dü?ünerek, bal?kç? Ziya Kaptan ?n ya?ad??? deniz k?y?s?ndaki kulübeye geldi. Mart?y? Ziya Kaptan a teslim eden Titrek Tav?an, yuvas?na geri döndü. Aradan bir ay geçti. Geçen zamanla birlikte havuçlar olgunla?m??t?. Titrek Tav?an, havuçlar? pazarda satt?. Kendine, Pembe Tav?an a ve yavrular?na elbise ald?. Ne zamand?r hep ayn? elbiseleri giymekten b?km??t?, rengi solmu?, yamal? elbiseleriƒÂ¢¢â€šÂ¬‚¦Yoksulluk ömür boyu mu sürecekti? Hep böyle yoksul mu kalacaklard?? Yoksullu?un bir çaresi yok muydu? E?er varsa bu çare neydi? Hani Titrek Tav?an yuvas?n?n bir odas?nda havuç yeti?tiriyordu ya ?imdi o odada havuç kalmam??t?. âÇünkü, havuçlar sat?lm??t?. Titrek Tav?an, buradaki topra?? ?öyle bir alt-üst etti. Havuç tohumu att?. Sulad?. Art?k i? zamana kalm??t?. Nas?lsa zaman geçecekti.Elbet bir gün gelir bu havuçlar da olgunla??rd?. Titrek Tav?an, bir sabah havuç yeti?tirdi?i odaya girince hayretler içinde kald?. Gördüklerine inanam?yordu. Topra??n üstündeki olgun havuç yapra??yd?. Ama nas?l olurdu daha tohum atal? on gün bile olmam??t?. Bu kadar k?sa sürede havuç yeti?mesi olanaks?zd?. Yaprak olgunla?m??t? tamam da bakal?m topra??n içinde havuç var m?yd?? Oray? e?eledi, buray? e?eledi.Ald? havucun birini di?ledi, ald? bir ba?ka havucu daha di?ledi, tuttu bu iki havucu yedi, bitirdi. Enfesti havuçlar, tatl?yd?. Titrek Tav?an bu havuçlar? da pazarda satt?. Memnundu yuvas?na dönerken, çünkü iyi kazanm??t?. Daha sonraki günler de birbirinin t?pat?p benzeri ?ekilde geçti. Titrek Tav?an havuçlar? pazarda sat?yor, ertesi gün, yine oda havuç dolu oluyordu. Bir ak?amüstü Titrek Tav?an ?n kafas? bu konuya tak?ld?. Nas?l oluyordu da, tohum atmad??? halde, toprakta havuç bitiyordu ve bu havuçlar bir gecede olgunla??yordu? Bu sorular?n bir aç?klamas? olmal?yd? ve ne oluyorsa gece oluyordu. Demek ki, geceleri bir ?eyler dönüyordu havuç yeti?tirdi?i odada. Titrek Tav?an hemen karar?n? verdi. O gece, odada sabaha kadar bekleyecek ve ne olup bitti?ini anlayacakt?. Ak?am yeme?ini yedikten sonra, havuç yeti?tirdi?i odaya geçti. Kap?y? kapad?. Kap?n?n yan taraf?na koydu?u sand???n içine girdi. Sand???n tahtalar? aras?ndaki deliklerden, odan?n her taraf? rahatça görünüyordu. Titrek Tav?an dikkatini tam kar??daki pencereye verdi. Yerden oldukça yüksekte olan bu küçük pencere odan?n havaland?r?lmas? için kullan?l?yordu. Vakit gece yar?s? olmu?tu. Aniden d??ar?dan kanat sesleri duyuldu. Bir mart? pencereden odaya girdi.Ayaklar?n?n aras?nda küçük bir torba vard?. Mart?, bu torbadaki havuç tohumlar?n? topra?a serpi?tirdi.??ini bitirdikten sonra pencereden uçup, gitti. Zamana kar?? ?artland?r?lm?? tohumlar? toprak hemen kabul edecek ve her geçecek bir saatte bu tohumlar on gün geçirmi? olacakt?. Titrek Tav?an, vefakar mart?y? hemen tan?d?. Bu mart?, birkaç ay önce, yengeçlerin parçalamak istedikleri kanad? k?r?k, yaral? mart?yd?. Demek ki, Ziya Kaptan yaral? mart?y? iyile?tirmi? ve kurtar?c?s?n?n kim oldu?unu söylemi?ti. Mart?n?n, Titrek Tav?an a can borcu vard? ve bu borcunu cana can katarak ödüyordu. Titrek Tav?an, birkaç gün sonra bir kamyonet sat?n ald? ve yeti?tirdi?i havuçlar? bu kamyonetle pazara götürmeye ba?lad?. ?ki yavrusu da zamanla büyümü?ler, genç birer tav?an olmu?lard?. Onlar da babalar? Titrek Tav?an la birlikte pazara gidiyorlard?. Titrek Tav?an, yol boyunca ?u ?ark?y? söylüyordu: ƒÂ¢¢â€šÂ¬ü Benim ad?m Titrek Tav?an Ben, pazarda havuç satar?m ??te yan?mda ?imdi yavrular?m Ben, onlarla gurur duyar?m Her gün pazara gideriz biz Tav?anlara havuç satar?z..ƒÂ¢¢â€šÂ¬? Baz? günler kamyonetin pe?i s?ra bir mart?y? uçarken görüyordu ve yava?l?yordu. Az sonra, kamyonetle mart? bir hizaya geliyor ve mart? ile Titrek Tav?an selamla??yordu. Daha sonra mart? h?z?n? artt?r?yor ve ileri do?ru uçup gidiyordu. Titrek Tav?an ile mart? böyle uzaktan uza?a bir birlikteli?i uzun süre sürdürdüler. Fakat bir kez olsun bir araya gelip konu?amad?lar. Bunun nedenini biz bilemeyiz. Belki de böylesi daha iyi oluyordu. Onlar gönüllerince mutluydular, huzur doluydular. Onlar?n mutlulu?unu engellemek bize yak???k almaz. Yazan: Serdar Y?ld?r?m

Eklenme: 2009-12-14
_YAZIER
Gönderen: Serdar Y?ld?r?m
Hit: 277
[ Geri Dön | | Bu yazıyı arkadaşına gönder Sevdiklerinize gönderin | Yazdırılabilir sayfa Yazdırın ]Sayfa Üretimi: 0.16 Saniye

:: Athena phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by ThaiNuke ::