Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA       ::  HAKKIMDA      ::  YÖNETİM      ::  DOSYALAR      ::  ÜYE  GİRİŞİ      ::  FORUM      ::  ILETISIM  ::
WEBMASTER
Ben Kimim
MODÜLLER
*Atatürk'ün Hayatı

*E-Devlet

*Gazeteler

*Sevgili Peygamberimiz

*Rüya Tabirleri

*Burçlar

*Tarihte Bugün

*Flaş Oyunlar

*Hosting

*Sudoku

ÇEŞİTLݝ LİNKLER
* Çeşitli Linkler

* Telefon Rehberi

* Hava Durumu

* Trafik Yol Haritası

* Emeklilik Sorgulama

DÖKÜMANLAR
* Kanunlar

* Yönetmelikler

* Tebligler Dergileri

*Resmi Gazete

Site İçi Mesajlaşma

Üye değilsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmek için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
SiiRLER
Şu an bu bloğun içeriği yok.
Eğitim Bakanlığı
...

kerim sar?lar

Kerim sar?lar âÇemberin âÇevresinin âÇap?na Oran? 6. basamakta de?i?iyor mu? 15. basamaktan sonra kendini mi takip ediyor? "3,1415930986402531415930986403" Dairenin çevresinin çap?na bölümü ile elde edilen ve bu gün dünyaca kabul gören Pi say?s?n?n 6. basamakta de?i?ti?ini ifade eden SARILAR; "Süper âÇizim ve Süper Ölçüm" program?m?z üzerinde bu gün dünyaca kabul gören Pi say?s?n? kulland?k. Ancak yaz?l?m kodlar?ndan baz?lar?n? kald?rarak hesaplamalar?m?z? yapmaya çal??t?k ve üretti?imiz yatay elipsin, dikey elipsin çevresinin çap?na bölümü ile elde edilen Pi say?s?n?n 6. basamakta de?i?ti?ine ?ahit olduk. Yatay Elips ?çin; Pi = âÇember veya Yatay Elipsin âÇevresi / (AB + ( AB * (Alan oran?))) Dikey Elips ?çin; Pi = âÇember veya Dikey Elipsin âÇevresi / (AB + ( AB / (Alan oran?))) formüllerimizde elde etti?imiz 3,1415930986404421169999999999 say? Orta Do?u Teknik üniversitesinin 20.11.2007 tarih ve B.30.2.ODT.0.13.00.00/211/07/3021 - 016814 say?l? yaz?s? ve eki raporda da yer ald??? üzere; "Eserde elektronik çizim ve hesaplama yöntemlerinden yararlan?ld??? anla??lmaktad?r. Bu tür yöntemlerin ve bu yöntemlerin uyguland??? cihazlar?n irrasyonel say?sal say?larla i?lem yapmalar? mümkün olmad???ndan belli bir " yakla??kl?k kabulü" ile i?lem yapmalar? kaç?n?lmazd?r. Nitekim, elde edilen say?ya da bu minval yol takip edilerek ula??ld???." ?fade edilmi?ti. Ancak AR - GE çal??malar?na devam ettim. Ar - Ge çal??malar?m?zda önce yakla??k de?er olarak kabul etti?im : 3,14159309864025 ve sonra 3,1415930986402531415930986403 say?ya ula?arak Pi say?s?n?n 15. basamaktan itibaren kendini takip etti?ine ?ahit olduk. Ancak yatay elipsin çevresinin çap?na bölümü ile elde edilen 3,14159309864025 say? kal?c? kök te?kil etti. âÇünkü haf?za kodu bu say?ya kadar i?lem yap?yordu. Kendisinin buldu?u bu üç farkl? say?n?n yaz?l?m dilinde i?lem yaparken kulland??? haf?za kodlar?ndan kaynakland???n? ifade eden Türk Matematikçi Kerim SARILAR; bütün Pi say?s? tariflerinde çemberin çevresinin çap?na bölümü ile elde edilen say? olarak tan?mlanmaktad?r. Oysa bizim üretti?imiz yatay ve dikey elips formüllerinde de görülece?i üzere dikey elipsin çevresinin çap?na, yatay elipsin çevresinin çap?na oran? da diyebiliriz dedi. Eser ve AR - GE çal??malar?n?n ülkemizde desteklenmedi?ini ifade eden SARILAR; bunun nedeninin de eser ve Ar - Ge çal??malar?n?n desteklenmesi ile ilgili yönetmeliklerin fikri mülkiyet kanunu dahilinde haz?rlanmamas? ve ç?kart?lmamas? oldu?unu ifade etti. ülkemizin baz? üniversitelerinde eser üretme ile ilgili fikri mülkiyet kanununa göre haz?rlanm?? politikalar?n bulunmad???na i?aret eden Türk Matematikçi Say?n Kerim SARILAR; "Bu alanda büyük bir bo?luk bulunmaktad?r. Öncelikle üretilmi? bir eseri inceleyen Ö?retim üyelerine belli bir ücret ödenmelidir. Ö?retim üyesine inceledi?i eserle ilgili gerek teknik ve gerekse hukuka uygunlu?u yönünden yükselmede ek puan verilmelidir. Devletin bu i?lemleri yapmas? dahi eserin desteklenmesine katk? sa?lar. ülkemizin önü aç?l?r" dedi. Pi = âÇember veya Yatay Elipsin âÇevresi. / (AB + ( AB * (Alan oran?))) Pi = âÇember veya Yatay Elipsin âÇevresi. / (AB + ( AB * (2 * çevre oran? - 1))) Yine kendi geli?tirdi?i Pi bulma formülü ile de Pi = 3,14159309864025 say?s?na ula?t?. Pi = ((âÇember veya Yatay Elipsin âÇevresi. / (( AB + AB* Alan oran? ))) Alan Oran? = 1 oldu?unda çember; Alan Oran? Pi = ((Yatay Elipsin âÇevresi. / (( AB + AB* Alan oran? ))) Pi = ((395,84073042867189584073042868 / (( 70 + 70 * 0,8))) Pi = 3,1415930986402531415930986403 Alan oran? = 1 Yar?çap = AB = 100 âÇembere Girilen Aç? = 60 AD = 50 DC = 86,6025403784439 Pi = 3,14159309864025 Kosinüs de?eri = AD * 180 / (AB * Aç? * Pi) Kosinüs de?eri = 50 * 180 / (100 * 60 * 3,14159309864025 ) Kosinüs de?eri = 0,477464761636137 Sinüs de?eri = DC * 180 / ( AB * Alan oran? * Aç? * Pi) Sinüs de?eri = 86,6025403784439 * 180 / ( 100 * 1 * 60 * 3,14159309864025) Sinüs de?eri = 0,826993225977552 âÇ Cos A = (Kosinüs de?eri * Aç? * Pi) / 180 âÇ Cos A = (0,477464761636137 * 60 * 3,14159309864025 ) / 180 âÇ Cos A = 0,5 âÇ Sin A = (Sinüs de?eri * Aç? * Pi ) / 180 âÇ Sin A = (0,826993225977552 * 60 * 3,14159309864025 ) / 180 âÇ Sin A = 0,866025403784439 Pi = (âÇ Cos A * 180) / (Kosinüs de?eri * Aç?) Pi = (0,5 * 180) / (0,477464761636137 * 60 ) Pi = 3,14159309864025 Pi = (âÇ Sin A * 180 ) / (Sinüs de?eri * Aç? ) Pi = (0,866025403784439 * 180 ) / (0,826993225977552 * 60) Pi = 3,14159309864025

Eklenme: 2009-08-11
_YAZIER
Gönderen: Kerim SARILAR
Hit: 358
[ Geri Dön | | Bu yazıyı arkadaşına gönder Sevdiklerinize gönderin | Yazdırılabilir sayfa Yazdırın ]Sayfa Üretimi: 0.13 Saniye

:: Athena phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by ThaiNuke ::