Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA       ::  HAKKIMDA      ::  YÖNETİM      ::  DOSYALAR      ::  ÜYE  GİRİŞİ      ::  FORUM      ::  ILETISIM  ::
WEBMASTER
Ben Kimim
MODÜLLER
*Atatürk'ün Hayatı

*E-Devlet

*Gazeteler

*Sevgili Peygamberimiz

*Rüya Tabirleri

*Burçlar

*Tarihte Bugün

*Flaş Oyunlar

*Hosting

*Sudoku

ÇEŞİTLݝ LİNKLER
* Çeşitli Linkler

* Telefon Rehberi

* Hava Durumu

* Trafik Yol Haritası

* Emeklilik Sorgulama

DÖKÜMANLAR
* Kanunlar

* Yönetmelikler

* Tebligler Dergileri

*Resmi Gazete

Site İçi Mesajlaşma

Üye değilsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmek için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
SiiRLER
Şu an bu bloğun içeriği yok.
Eğitim Bakanlığı
...

Ö?retmen adaylar? için çözüm uzak de?il !

15 bin ö?retmen al?nacakm??. Her y?l ayn? hikaye okunuyor. sözle?melilerin kadroya geçirilmesi yeni atama gibi anlat?ld? hep medyada. ?imdi de müjdeciler ç?kt? ortaya: ƒÂ¢¢â€šÂ¬üÖ?retmen adaylar? müjde! 15 bin ö?retmen al?nacak" deniyor. 250 bin ö?retmen aday? beklerken bunu neyin müjdesidir anlamak güç. Ankara'da olan arkada?lar?m? yürekten kutluyorum. Bizim tek sorunumuz asl?nda bu: ƒÂ¢¢â€šÂ¬üBirlik olmak.ƒÂ¢¢â€šÂ¬? Y?llard?r beceremedi?imiz birlik, yeni yeni filizleniyor sanki. Grev haberleri medyada yer bulunca di?er ?ehirlerdeki ö?retmen arkada?lar da bu yolu denemeye ba?lad?. Geç de olsa anlam?? gibiyiz. Birlik olmak çözüme giden yolda en iyi ad?md?r. Bu böyle devam etmeli. Medyada ne kadar yer bulursak o kadar ba?ar?l? olabiliriz. ??siz ö?retmenlerde genel bir tav?r vard?r. Evde oturup s?zlanmakla atama beklerler. Miting yapal?m dedi?inizde etraf?n?zdakiler birden da??l?r. Hiç kusura bakmay?n arkada?lar, b?çak kemi?e dayand?. Hakk?m?z olan?n pe?inde ko?mayacaksak, sürünmeye mahkumuz. Atamalar?n bu kadar az olma sebebi, mali sorunlara dayand?r?l?yor. Bu sebep ülkenin ?u halinde mant?kl? gibi görünse de tutars?z bir sözden ibaret. Örne?in: Bir vekil ö?retmen ortalama 1000 TL maa? alabiliyor, baz? yerlerde vekili oldu?u ki?inin kademesine ve ek derse göre 1200 TL yi bile buluyor. Bu para da kaymakaml?k ödene?inden kar??lan?yor. Di?er bir örnek: Bir ücretli ö?retmen 300-600 TL aras? maa? alabiliyor. Merak etti?im konu ?u: Bu paralar? ödeyebilen devlet nas?l olurda atama yapamaz? Yukar?daki örneklerden yola ç?karak bakarsak: MEB ve maliye yeni atanan ö?retmenin maa??n? ödeyemeyecekse, valilik ya da kaymakaml??a b?raks?n.Onlar zaten ücretli ve vekil olana ödenek yarat?yor. Bu çözüm yap?lamayacak bir ?ey de?il. Ayr?ca, bunca i?siz ö?retmen i?siz kalmaktansa 1000 TL maa?la bile çal??maya raz? olacakt?r. Zamanla bu maa? ek kaynak yarat?larak yükseltilebilir. Vekil ö?retmenlik ya da ücretli ö?retmenlikte i? ç???r?ndan ç?kt?. Özellikle k?rsal bölgelerde ö?retmen bulamayan (bana pek inand?r?c? gelmiyor) ilçe milli e?itimler, ƒÂ¢¢â€šÂ¬übir lise mezununu bile ö?retmen olarak okullara görevlendirebiliyor.ƒÂ¢¢â€šÂ¬? ?lçe milli e?itimde tan?d???n?z varsa tahsiliniz önemli de?il, lise mezunu olsan?z yeter. Buna ço?u arkada? ?ahit olmu?tur. Sevgili arkada?lar, ülke gündemi her zaman oldu?u gibi çok yo?un. Bu yo?unlukta medyada yer alma ba?ar?s?n? göstermek gördü?ünüz gibi sizlerin gösterece?i iradeye ba?l?. Medya gücü iyi kullan?l?rsa her konuda oldu?u gibi bizlerin de sesi daha çok duyulacakt?r. Yazmaya çal??t???m yaz?lara bazen öyle yorumlar geliyor ki, yorum sahibinin ö?retmenlikle alakas? olmad???n? dü?ünesi geliyor insan?n. Bu yolda sözlerimizle de olsa bir ?eyler payla?maya çal???rken ba?ka sekilde suçlan?yorsunuz. Atanamaman?n ac?s?n? bizden ç?kar?yorlar sanki. Ben de sizden biriyim ve hala atanamad?m. Evde oturup KPSS çilesiyle s?zlanmay? b?rak?n. Birbirimize destek olal?m ! Umar?m pazartesi Nimet âÇubukçu yla yap?lacak görü?meden olumlu bir sonuç ç?kar. Görüldü?ü kadar?yla say?n âÇubukçu, MEB in i? döngüsünü ve e?itim camias?n? daha yeni tan?maya çal???yor. âÇo?u konudan b‚®haber. Bizim görevimiz say?n bakan? haberdar etmek olmal?. âÇözüm asl?nda çok aç?k: * Her y?l vekil ve ücretli ö?retmene verilen paralar, yeni atanacak i?ssiz ö?retmenlerin maa??na dönü?türülebilir. "Kimse para yok, atama da yok" demesin, bu büsbütün yalan. (Atama için kaynak yok diyenlere i?te kaynak ! bu paralar ?imdiye kadar uzaydan gelmedi)) * Yeni atanacak i?siz ö?retmenler ilk etapta ortalama bir maa?la göreve ba?lat?labilir. (1000 TL gibi. ??siz kalmaktan iyidir.) * E?itim fakültelerinin kadrolar? acilen azalt?lmal?, baz? bölümler gerekirse kapat?lmal?d?r. * Polis ve asker al?mlar?nda oldu?u gibi ülkenin ihtiyac?na göre ö?retmen yeti?tiren bir sistem olu?turulmal?d?r. Bunun için MEB ve YÖK koordineli çal??mal?d?r. * * * Ben art?k elini ta??n alt?na koymayan ö?retmen adaylar?na diyecek bir ?ey bulam?yorum. Vatan Gazetesi yazar? Mustafa Mutlu evcilere cevab?n? çok sert vermi?. âÇok da do?ru söylemi?. (Mustafa Mutlu'nun yaz?s?: http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?detay=199_bin_940_ogretmen_adayi_Sinifta_kaldiniz&tarih=09.08.2009&Newsid=253027&Categoryid=4&wid=102 ) Evde oturup, hiçbir ?ey yapmadan s?zlanan arkada?lar ! Hakk?n?z olan? almak, o kadar da zor de?il. Akl?n?z? ba??n?za al?n. Hiç dar?lmay?n, bu kafayla i?siz kalmaya mahkumsunuz. Birbirimize destek olal?m ! Tek çare bu. üzeyir KADIOLU uzeyirka@gmail.com

Eklenme: 2009-08-09
_YAZIER
Gönderen: üzeyir Kad?o?lu
Hit: 391
[ Geri Dön | | Bu yazıyı arkadaşına gönder Sevdiklerinize gönderin | Yazdırılabilir sayfa Yazdırın ]Sayfa Üretimi: 0.16 Saniye

:: Athena phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by ThaiNuke ::