Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA       ::  HAKKIMDA      ::  YÖNETİM      ::  DOSYALAR      ::  ÜYE  GİRİŞİ      ::  FORUM      ::  ILETISIM  ::
WEBMASTER
Ben Kimim
MODÜLLER
*Atatürk'ün Hayatı

*E-Devlet

*Gazeteler

*Sevgili Peygamberimiz

*Rüya Tabirleri

*Burçlar

*Tarihte Bugün

*Flaş Oyunlar

*Hosting

*Sudoku

ÇEŞİTLݝ LİNKLER
* Çeşitli Linkler

* Telefon Rehberi

* Hava Durumu

* Trafik Yol Haritası

* Emeklilik Sorgulama

DÖKÜMANLAR
* Kanunlar

* Yönetmelikler

* Tebligler Dergileri

*Resmi Gazete

Site İçi Mesajlaşma

Üye değilsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmek için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
SiiRLER
Şu an bu bloğun içeriği yok.
Eğitim Bakanlığı
...

Bu Sene Meslek Liseleri de Göz Ard? Edilmemeli

Rehberlikte 19. y?l?n? dolduran uzman rehberlikçi Faruk ARDIâÇ, FEM Dergisi nin rehberlik sayfas? editörlü?ünün yan? s?ra MEHTAP TV de ƒÂ¢¢â€šÂ¬?Bir Soru Bir CevapƒÂ¢¢â€šÂ¬? adl? bir program yapmakta. 1-) âÇocuklu?unuzda hayaliniz rehberlik uzman? m? olmakt? yoksa ba?ka bir hayaliniz var m?yd?? Benim hedefimde rehberlik yoktu. Hedefimde ö?retmenlik vard?. Rehberlik olunca biraz daha sevindim aç?kças?. âÇünkü ö?retmenlik bir baba, bir dede mesle?i hatta büyük dedem de ö?retmenmi?. Önceden köylerde ö?retmen de?il e?itmen derlermi? dedeme. Babam köyde 3 y?l okumu?. Sonra büyük yerle?im merkezine gitmi?. Ondan sonra ö?retmen okuluna gitmi?. Ve ö?retmen olmu?. Ho?uma gidiyordu yani o ö?retmenlik yaparken ben de onun okuluna giderdim. O zamanlar lisedeydim. Babam?n s?n?f?na gittim bakt?m bir a?inal?k meydana geldi çocuklarla ileti?im etkile?im iyi. Sonuçta ö?retmen oldum ö?retmenlik istiyordum ama tercihlerde rehberlik de vard? rehberli?i fazla önemsemiyordum. Okula girdikten sonra anlad?m önemini. Sonuçta hayalim ö?retmen olmakt?. 2-)?u ana kadar kaç seminer verdiniz? Seminer say?s?n? bilmiyorum ama zaman olarak ifade edeyim 12ƒÂ¢¢â€šÂ¬¢â‚¬Å“13 y?ld?r seminer vermekteyim... Daha çok kurum içi seminerlerƒÂ¢¢â€šÂ¬‚¦ 3-) Uzun y?llar insanlara seminer salonlar?nda seslendiniz, ?imdi Mehtap TV'deki programdan da sesleniyorsunuz. Televizyondan rehberlik yapmak nas?l bir duygu? Seminerlerden fark? ne oluyor? TV. Canl?l???n %30'unu al?yor. Bir odan?n kars?s?nda 2 ki?i konu?uyorsunuz, 3-4 kameraman da çekiyor sizi, tabii kendinizi kameramanlara kapt?r?rsan?z heyecanlan?yorsunuz, fakat onlar? da görmüyorsunuz sanki. Onlar da gelmi? i?lerini yap?yorlar. 4) Hiç hayat?n?zda bu imkans?z dedi?iniz bir olay oldu mu? ?mkans?z denen olay, ?u ana kadar akl?ma gelmiyor. Genellikle hedeflerim makul hedefler yani imkans?z ne olabilir çok yüksek hedef koyars?n gerçekle?tiremezsin tamam bu imkans?z dersin. Ama hedeflerde aya??m yere bas?yordu biraz babam?n etkisi de var bunda biraz köyde de ö?retmenlik yapt???mdan dolay?. Köy ?artlar?n? biliyoruz yani kendimi bildim bileli ilkokul be?e kadar köyde okudum. ?ehre geldik.?ehrin imkanlar?, sosyal durumu daha geni? dü?ünmemize neden oldu. Hedeflerim biraz daha gerçekçi oldu. Bu anlamda büyük bir hayal k?r?kl??? olmad? yani hedefin biraz mant?ki olursa imkans?zl?k olu?turmaz. Mesela t?p okuyacak ö?renciler ilkokuldan beri belli olur okul birincisi s?n?f birincisi gibi bir ba?ar? vard?r. Bu ba?ar?y? yakalayamam?? ama hedefim t?p diyen ö?rencilerdeki dü?ünce, hayali bir dü?ünce olur imkans?zl??a kaçar. 5) Biliyoruz ki SBS ve ÖSS sonuçlar? aç?kland? kimi ö?renci sevinirken kimisi üzüldü, üzülenlerin anne ve babalar?na dü?en görev nedir? ?imdi s?navlara yüklenen anlam farkl?. S?nav hayat?n bir gerçe?i biz her gün s?navlarla iç içeyiz de?il mi? Mesela bir ayakkab? alaca??m?z zaman hangisini alsam diyoruz. Seçim yap?yoruz seçimde ön plana ne ç?k?yor? fiyat? ucuz olan, kalitesi yüksek olan, daha cazip gelen. üniversitelerde de ayn? ?ekilde konfigürasyonu yüksek olan, bilgili olan ö?renciler ön plana ç?k?yor. Ama s?nav? kazanamayana da zeka seviyesi dü?ük diyemeyiz. âÇünkü s?nav zeka testi de?il s?ralama s?nav?d?r. Son iki y?ld?r Yüksek ö?retim kurumu çok büyük hamleler yapt?. Kontenjanlar? artt?rd? mesela bu nedir daha fazla ö?renci e?itim alabilsin e?itim kalitesi yüksek olsun diye öyle de?il mi? Tabi ailenin s?nava bak?? aç?s? olay? de?i?tiriyor tabi‚® ki e?er aile son bir neden, son bir faktör olarak görüyorsa hem çocuk hem de kendileri için hayal k?r?kl??? olur. Ama bu hayat?n bir basama?? her ?ey buna ba?l? de?il farkl? alternatifleri var mesela Amerika ya bakt???m?zda yüksek e?itim görenlerin oran? %12 dir. Yüzde %80-85 i de orta kademe i?lerde çal??anlar. Bundan dolay? aileler bak?? aç?lar?n? de?i?tirmelidir. S?nav için kendi çocuklar?yla aralar?ndaki ileti?imi bozarlarsa yar?n öbür gün ele al?nmaz problemlerle kar??la??yorlar. O halde s?nav tamam girecekler ama ?u hiç bir ?ey yapmayal?m anlam?na gelmez. Aile öncelikle bir ortam haz?rlayacak e?itim kar??s?nda dik duracak aile demeli ki ister ev han?m? ol ister çal??ma ama sen e?itimini alm?? ol. Mesela e?itim alm?? bir anneyle e?itim almam?? bir annenin aras?nda büyük farklar vard?r.Ekonomik seviye yeterliyse aile çocu?u dershaneye veya bir e?itim dergisine abone edebilir ama çocu?u takip etmesi laz?m. Belki çocuk ben dershaneye gidiyorum diye Kad?köy sahillerinde tur at?yordur bilemeyiz de?il mi? âÇocu?a yard?mc? olmas? gerekir. 6) ?imdi bir de SBS miz oldu. Dershanelerin önemi daha da artt?. Art?k birçok ö?renci 4. s?n?ftan 8. s?n?fa kadar hafta sonu dershaneye hafta içi de okula devam ediyor, hiçbir ?ekilde sosyal hayat yok. Nas?l olacak, bu çocuklar çocukluklar?n?, gençliklerini ya?ayamayacaklar m?? Genelde SBS ye haz?rl?k ÖSS'ye haz?rl?k gözde büyütülüyor. Gününü iyi ayarlayan ö?renci sporunu da yapar maç?n? da oynar. Okulda ne kadar kal?yor ö?lenciyse 6 da gelir tekrar ödevler ama bu ö?renci günde 3 saat aktivite mi yapmak zorunda hay?r ama haftada 2 kere olabilir tiyatrosuna gider televizyonunu izler. Yani zaman? iyi organize etmek gerekir. 7) Biliyorsunuz birçok ö?rencinin ba?? matematikle beladad?r. Matematik nas?l çözülür, dershanede zaman kullan?m?yla ilgili neler yap?l?yor? Dershanede zaman kullan?m?yla ilgili bir bilgilendirme yap?l?r. Matematikten mesela 20 ye yak?n konu vard?r. Matematikte temel özelli?i budur çok çal??mak de?il sürekli çal??mak önemlidir. Art? çocuk matematik yapacak da t?kand??? yerde ne yapacak i?te burada dershaneler ortaya ç?k?yor etütler yap?l?yor. Biz zaten biliyoruz matemati?in hangi konusu zordur gibi buna göre etütler haz?rlan?yor zaten. Ba?ar?n?n dinamikleri bunlar. Naklen yay?nda mesela biz hiç bilmiyoruz kim 1. falan sadece tahmin etti?imiz ö?renciler var i?te. ÖSYM ba?kan? anlatt? anlatt? ?imdi dedi sözel birincimizi aç?kl?yoruz "Mücahit Eren" Mücahitte yan?m?zda soruyoruz Mücahit bekliyor muydun? Hay?r, beklemiyordum ilk 3 ü rüyamda görmü?tüm ama birinciyi beklemiyordum diyor. Hemen kameralar falan görü? al?yorlar o durum içerisinde bulunmak için fedakarl?k yap?l?yor. Günde 7ƒÂ¢¢â€šÂ¬¢â‚¬Å“8 saat çal??an ö?rencilerimizi biliyoruz mesela de?er mi? De?er i?te sonra rektörler pe?inde ko?uyor. 8) Baz? uzmanlar ö?renci yatarak, ayakta ya da müzik e?li?inde çal??abilir diyorlar. Buna kar??n siz müzik e?li?inde çal??may? önermiyorsunuz. Neden müzik dinleyerek ders çal??may? önermiyorsunuz? Nas?l ders çal??mal?y?z? Bizim beynimiz geni? bir yap?ya sahip de?il, alg?lar birine odaklan?r. Müzikle ders yan yana kal?rsa beyin birine odaklanmak zorunda kal?yor. Ama ?u ?öyle olabilir resim yapars?n falan burada müzik dinleyebilirsin. Fakat bir matematik çal???rken müzik dinlenebilir mi? Hay?r ama çal???rs?n sonra ödül olarak müzik dinleyebilirsin ama ikisi ayn? anda olmaz. 9) SBS tercihleri nas?l yap?lmal?? Tercihlerde düne kadar biz puan? öne ç?kar?yorduk art?k puan de?il ba?ar? s?ras?na göre olmal?. Ba?ar? s?ras?n?n art? eksi opsiyonlar? olur bu opsiyonlar nereden kaynaklan?r. Kontenjan art???ndan kaynaklan?r örne?in fen lisesi artt?r?ld? bir Fen bir Anadolu lisesini seçecek ö?renciler geçen seneki K?lavuza opsiyon koyarak yapar tercihini yani ba?ar? s?ras?d?r önemli olan. Örne?in ö?renci 20 bin ba?ar? s?ras?n? öne alacak olursa nereden ba?lamal? 15 binden falan, nereye kadar iner inebildi?i yere kadar. Size soruyorum meslek lisesi mi düz lisemi düz lise dediniz de?il mi ama bu sene meslek liseleri de göz ard? edilmemeli. ?nsanlar niye meslek lisesine bak?? aç?s? negatifti puan k?r?lacak diye ama Milli E?itim bunun aç?klamas?n? yapacak puan engellerini ortadan kald?racak. Bir arkada??m?z vard? bizim 2. kez girdi s?nava 4.oldu ama 2. kazan??? bu bize soruyor haz?rlanay?m m? hocam diye art?k yok diyoruz haz?rlanma insanlar?n haklar?n? alma art?k yeter. 10) Peki sizin beklentileriniz nedir? Bak?n bende meslek lisesi mevzunuyum ama bizim zaman?m?zda hodri meydan neye puan?n yetiyorsa ister hukuk ister t?p giriyordun. Bu senede herkese f?rsat e?itli?i veriliyor herkese f?rsat verilsin önümüzdeki y?llardan itibaren s?navs?z geçi? kald?r?l?yor. Meslek liselerine bir kalite geliyor. ÖSS de otuz bin tane bir tek net yapamayan ö?renciler var bu da e?itim için feci bir durum. 11) üniversiteyi çal??t??? halde kazanamayan ö?rencilere gelecek sene için neler önerirsiniz? üniversiteye yerle?ememi? ö?renciler için ek kontenjanlar var, o süreci iyi de?erlendirsinler. E?er hala ek kontenjanlarla bir yere yerle?ememi?lerse durumlar?n? bir göz önünde bulundursunlar. Yani kaç puanla yerle?ememi?, aradaki fark büyükse ve bu fark? kapatabilece?ine inan?yorsa 1 y?ll?k kay?p kay?p de?ildir hiç bir zamanƒÂ¢¢â€šÂ¬‚¦ 12) Ailelere s?nav stresi konusunda ne yapmay? önerirsiniz? S?navlara haz?rlanan ö?rencilere aileleri nas?l davranmal?? Biz buna stres veya kayg?. Ö?renmeyi engelleyen faktörlerden, Hani insan bazen heyecandan dolay? bildi?ini de unutur ya kayg? meselesinden kaynaklan?yor. Kayg? e?er insanlar?n günlük hayat?n? etkileyecek derecede yüksekse mutlaka bir hekime ba?vurmal?d?r. Ama ö?renmeyi etkileyecek bir ?eyler varsa mesela aile, arkada? çevresi onun çaresine bakmas?nda fayda var. Burada anne baba biraz daha olaylara yukardan bak?p geni? bir perspektifi olmas?, o da konu?malar?nda, davran??lar?nda kayg?y? azalt?c? faktörlere ba?vurmas? gerekiyor. 13) S?nav benim için her ?ey demektir, kazanamazsam ölürüm diyen birçok ö?renci var. Bu gibi ö?rencilerdeki sorun nedir? Aile taraf?ndan fazla m? korkutuluyorlar? Evet, bu ö?rencilerde kendisinden daha çok ailesi taraf?ndan hedeflerini a?an bir yönlendirme var. S?nav hayat?n bir basama??d?r hayat?n tamam? de?ildir e?er s?nava ölüm kal?m sava?? olarak bakarsak biz birçok s?nava girece?iz habire ölüp dirilirizƒÂ¢¢â€šÂ¬‚¦ Yüklenilen anlam? gözden geçirmek laz?m s?nava biz ne anlam yüklüyoruz? Hedefleri realite etmemiz laz?m. 14) Sizce ö?rencilerin en verimli ?ekilde ders çal??abilecekleri saatler hangileridir? Her ö?renci verimli çal??ma saatleri de?i?ebilir.Örne?in ben ak?am yeme?ini yedikten sonra daha verimli oldu?uma inan?yorum kendimce.Mesela benim en verimli ders çal??ma günüm cuma günü .âÇünkü cumartesi günü tatil kafamda ertesi günkü dersler yoktu. En s?k?c? günümse pazar günüydü. Pazartesi okul vard? çünkü. Fakat uzmanlar?n ifade etti?i ?u; sabah vakitleri insanlar?n duygu ve dü?üncelerinin duru oldu?u zaman oldu?undan dolay? almalar?n?n en kuvvetli oldu?u zaman olarak ifade ediliyor ama ki?iden ki?iye göre de?i?iyor. 15) Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan ?uan uygulanan e?itim sistemi, e?itim politikalar? do?ru mu? Her sistemin mutlaka avantaj? oldu?u gibi dezavantajlar? da var. Ama bu dezavantajlar zaman içinde realize ediliyor. Mesela bir zamanlar ortaö?retim ba?ar? puanlar? vard?. Ben ÖSS olarak ifade edeyim. A?a?? yukar? 6 y?lda bir sistem de?i?ikli?i yap?l?yor. Bu olmas? gerekir. âÇünkü tek bir ?eyle ölçemezsin bir insan?. Sistemin baz? eksik noktalar? olabilir. 16) Görüldü?ü üzere art?k s?nava girenlerin %80 i dershanelere gitmekte. Dershane ?u dönemde olmazsa olmaz haline geldi, ço?unluk dershane olmadan olmaz diye dü?ünüyor, sizce bu do?ru bir dü?ünce midir, bu konuda ne yap?lmal?? Dershane milli e?itim bakanl???na ba?l? kurum ve kurulu?tur. Ayn? milli e?itim bakanl???ndan müfetti? gelip, denetliyor. Dershane yard?mc? bir sektör, tek ba??na bir sektör de?il. Gerçekten Milli E?itimle ö?renciler bir ?eyler al?yor. Fakat her ?eyi alamayabiliyorlar bazen. Mesela ö?retmen eksikli?inden bo? geçen dersler olabiliyor, ö?retmen ve ö?renci baz? dersleri anlayamayabiliyor. Burada onlar?n takviyesi yap?l?yor. Yani birbirlerini destekleyen bir kurumdur bunlar. E?itim ve Dershane. Bundan dolay? ö?rencilerin %80'inin dershaneye geldi?i malum. Fakat dershaneye gelmek her ?eyi halletmek demek de?ildir. Dershaneye gelen fakat dershaneden istifade eden ö?renciler ön plana ç?kar. Mesela bir çe?menin alt?na bir testiyi koysan a?z? o çe?menin alt?na gelmese 40 y?l su aksa o testi dolar m?? Dolmaz de?il mi? Yani yüzlerlerce ek ders yap hiçbir ?ey olmaz. 17) Ö?renciler daha 12 ya??nda s?navla tan???yor, s?nav stresini küçük ya?ta çekiyor. Bu çocuk diyebilece?imiz ya?taki ö?rencilerin psikolojisini nas?l etkiler? 18. yy dan sonra bu sanayiyle ortaya c?km?? sanayiden sonra e?itim alan?na ç?km?? bu sadece Türkiye de de?il Japonya ya bile gitti?imizde anaokuluna seçilerek al?n?yor. Kanada da, Amerika da her yerde s?nav var. S?navda kim önce kalkarsa erken kalkan yol al?yor. Bu bazen ön plana ç?kabiliyor Milli E?itim Bakanl??? SBS yi bundan dolay? s?n?f s?n?f yapmaya ba?lad?. Ama zaman?n? iyi ayarlayan insanlar pek problem ya?am?yorlar Televizyonda izler, basketbolda oynar, sinemaya da gider. 18) Bu y?lki ÖSS adaylar? di?er senelere göre daha ?ansl? yorumlar? medya taraf?ndan uzun süre gündemde tutuldu. Sizce ne kadar do?ru? Avantajl? olmas?n?n en büyük sebebi; geçen seneki oranla bu sene s?nava girenlerin say?s? dü?tü. Kontenjanlar geçen seneye göre %15 artt?. Geçen sene 520.000 ki?iyken bu sene 610.000 ki?i oldu.100.000 ki?ilik art?? oldu. Kontenjanlar artt? dedim. Geçen sene 1.600.000 ki?iyken bu sene 1.350.000 ki?i s?nava ba?vurdu, girenler az bundan dolay? üniversiteye girmek olas?l?kl?.11 soru yap gir üniversiteye. 19) ÖSS'de kontenjanlar artt?, kat say?lar de?i?ti, yeni bölümler aç?ld?. Her üç ki?iden biri üniversiteli olacak denildi. Merak ediyorum, acaba kontenjanlar artt? derken tüm bölümlere e?it düzeyde mi da??ld?? Türkçe-Matematik, Say?sal ve Sözel Bölümlerinin tümü için geçerli mi? Tüm bölümler e?it say?da artmad?. Devlet Hukuk Fakültesi %40 artt?, özel üniversite ise % 10 artt?. Devletin bilgisayar mühendisli?i %40 artarken, Vak?f üniversitelerinin bilgisayar bölümü % 10 artt?. Devletin Elektrik -Elektroni?i % 10 artarken Vak?f üniversitelerin % 40 artt?. Bundan dolay? her bir bölümde art?? yok, genel olarak bir art?? var. 20) Puanlar?n ne kadar dü?me ihtimali var? Puanlarla do?ru orant?l? olarak s?ralama da bir o kadar dü?er mi? S?ralamay? biz puanlara göre yapmayaca??z, ba?ar? s?ras?na göre yapaca??z. Puanlama dü?er, ama fazla dü?üp dü?memesi o kadar anlam ifade etmiyor. Geçen sene t?ptan 16.000 ö?renci girmi? tahmin ediyorum ben bu sene 20.000 ki?i girecek. Ama ba?ar? s?ralar? farkl? olacakt?r bu sene. 21) Tercihlerde kendi ba?ar? s?ram?z?n 60.000'lerde oldu?unu dü?ünelim ( TM ö?rencisi) en son kaç bine kadar inebiliriz? E?it a??rl?kta % 16'l?k bir art?? var . 60.000 den geriye do?ru 45.000'den ba?lamas? laz?m.45.000'den 90'a kadar insin, E?er illaki kazanmak yerle?mek istiyorum dersen. Mesela son 2 tercih 90.000'den olsun. ?stemiyorsa yazmas?n ama. 22) Gelecek y?l yap?lacak olan üniversite s?nav? nas?l olacak? Kaç oturumda gerçekle?ecek? ÖSS sisteminde 2 tane s?nav olacak.?simleri de ÖSS olmayacak.YGS ve LYS .YGS ; Yüksek ö?retime Geçi? S?nav? , Eski ÖSS gibi olacak,Nisan ay?n?n son haftas?nda.Toplam 180 tane soru 3 saatte yap?lacak..Burada ö?rencilerin ortak alan dedi?imiz 9.s?n?f + ilkö?retim 6,7,8,9'ncu s?n?flar?n sorular? olacak..Kalan 2.s?navda haziran ay?n?n 2.haftas? olacak. 5 tane s?nav söz konusu. LYS 1 , 2, 3, 4, 5 .. LYS 1: matematik, LYS 2: Fen LYS 3: Türkçe LYS 4: Sosyal LYS 5: Dil s?navlar?ndan olacak. Ö?renciler bu LYS'lerden en az 2 sine girmek zorunda. Bunlar farkl? zamanlarda olacak, Cumartesi pazar, cumartesi pazar. 23- Bize zaman ay?rd???n?z için çok te?ekkür ederiz. Ben te?ekkür ederim. Röportaj:?REM DOANKOâÇ-YAMUR ALUâÇ Foto?raf: MERVE TEKCAM

Eklenme: 2009-07-24
_YAZIER
Gönderen: Yazilar
Hit: 281
[ Geri Dön | | Bu yazıyı arkadaşına gönder Sevdiklerinize gönderin | Yazdırılabilir sayfa Yazdırın ]Sayfa Üretimi: 0.11 Saniye

:: Athena phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by ThaiNuke ::