222 Sayılı İlköğretim Kanunu

 

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

Kanun Numarası: 222
Kanun Kabul Tarihi: 05/01/1961
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/01/1961
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10705

GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 – İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.
Madde 2 – İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasızdır.
Madde 3 – (Değişik madde: 12/10/1983 – 2917/1 md.)

Mecburi ilköğretim çağı, 6 – 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.
Madde 4 – Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini resmi veya özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir.
Madde 5 – Mecburi öğretim çağında olup da, memleket dışında olmak, oturduğu yerde okul bulunmamak veya sağlık durumu dolayısiyle ilköğretim okuluna devam edemiyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler, imtihanla ve yaşlarına göre layık oldukları ilköğretim okulu sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına alınırlar.

BİRİNCİ BÖLÜM: TEŞKİLAT
Madde 6 – (Değişik madde: 12/10/1983 – 2917/2 md.)
İlköğretim kurumları şunlardır:

  1. a) Mecburi olanlar:

(1) (Mülga alt bent: 16/08/1997 – 4306/9 md.)

(2) İlköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilköğretim okulları ve gezici okullar),

(3) (Mülga alt bent: 16/08/1997 – 4306/9 md.)

(4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,

(5) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar.